หัวหน้างาน ต้องอบรม จป หัวหน้างาน ทุกคนหรือไม่

CategoriesIndustrialTagged

            นายจ้างท่านใดที่ศึกษาข้อมูลเรื่องการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ(จป) ระดับหัวหน้างาน น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่ากิจการส่วนใหญ่ต้องมีจป. ระดับนี้ ซึ่งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องเป็นพนักงานระดับหัวหน้างานเท่านั้น เมื่อแต่งตั้งแล้วก็ต้องเข้ารับการอบรมด้วย แต่ว่าบางคนอาจยังรู้สึกว่าสับสนอยู่ว่าหัวหน้างานทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรม จป หัวหน้างานกันทุกคนหรือไม่ มาหาคำตอบกันได้ที่นี่

หัวหน้างานต้องเข้าอบรม จป หัวหน้างานหรือไม่

            หัวหน้างานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างานทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ซึ่งกิจการที่ต้องมีจป.ระดับนี้ ได้แก่

  • สถานประกอบกิจการตามหมวด (1) ถึง (5) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
  • สถานประกอบกิจการตามหมวด (6) ถึง (14) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป

            โดยคุณสมบัติของผู้เข้าอบรมจะต้องตรงตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง คือ ผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงฯกำหนด หรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานตามประกาศของกระทรวงฯ มาก่อน เมื่อผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถขึ้นทะเบียนเป็น จป.หัวหน้างานได้

บุคคลธรรมดาสามารถเข้าอบรมจป หัวหน้างานได้หรือไม่

            การอบรม จป หัวหน้างานนั้นไม่ได้กำหนดเรื่องอายุ เพศหรือระดับการศึกษา แต่จะต้องเป็นพนักงานระดับหัวหน้างาน เช่น หัวหน้างาน โฟร์แมน ซุปเปอร์ไวเซอร์ เป็นต้น เมื่อแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างานแล้ว จะต้องรีบเข้าอบรมและเป็น จป.หัวหน้างานภายใน 180 วันนับแต่ได้รับตำแหน่งหัวหน้างาน

หน้าที่จป. หัวหน้างาน

            ปกติแล้วเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะมีอยู่ด้วยกัน 5 ระดับ แต่ระดับหัวหน้างานจะทำงานใกล้ชิดกับลูกจ้างมากที่สุด โดยหน้าที่ของจป.ระดับนี้ มีดังต่อไปนี้

  • คอยกำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎข้อบังคับจากคู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของกิจการ
  • วิเคราะห์งานในส่วนที่ได้รับความมอบหมายเพื่อมองหาความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ แต่การวิเคราะห์ขึ้นอาจทำร่วมกับจป.ระดับอื่นด้วยก็ได้เช่นกัน
  •  หากมีแนวทางใหม่ที่ต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย จป.ระดับหัวหน้าจะต้องเป็นผู้สอนวิธีการเหล่านั้นให้แก่ลูกจ้าง  
  • ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรหรือบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย พร้อมทำงาน
  • รายงานการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุจากการทำงานของลูกจ้าง ให้แก่นายจ้างหรือจป.ระดับอื่นๆ โดยต้องรายงานทันที่เกิดเหตุ หลังจากเกิดเหตุแล้ว จป.หัวหน้างานต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ รายงานผลและเสนอแนะวิธีการแก้ไขต่อนายจ้างและจป.ระดับอื่นๆด้วย
  • กำกับดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์สำหรับความปลอดภัยเมื่อต้องทำงานที่เสี่ยงอันตราย
  • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยตามที่ได้รับการมอบหมายจากนายจ้างหรือจป.ระดับอื่นๆ

สรุปได้ว่าหัวหน้างานไม่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรม จป หัวหน้างาน กันทุกคน ผู้ที่ต้องอบรมมีเพียงพนักงานระดับหัวหน้างานที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายจ้างให้เป็นจป เท่านั้น สำหรับใครที่สงสัยก็คาดว่าจะได้รับคำตอบกันแล้วนะคะ

About the author